پایه های مناسب جهت استفاده برای وایت برد

  • وایت برد های مغناطیسی قابل نصب به روی دیوار و همچنین نصب به روی پایه ها هستند
  • پایه ها نسبت به ابعاد وایت برد ها در 3مدل طراحی شده اند
  • در صورت نیاز به خرید پایه ،نوع انتخاب پایه ، بستگی به ابعاد وایت برد دارد
  • پایه  تک ستون(سهند) جهت استفاده برای وایت بردهای کوچک
  • پایه دوستون(صبا)جهت استفاده برای وایت برد متوسط وبزرگ
  • پایه سنگین(مهریز)جهت استفاده برای وایت برد بسیار بزرگ